Verkeersbord aan school
Verkeersbord aan school
 
Meisjes op het schoolplein
Meisjes op het schoolplein
 
School - gymzaal
School - gymzaal
 
Expertisecomité van de Dienst Scholen – oktober 2016
Expertisecomité van de Dienst Scholen – oktober 2016
 

De Dienst Scholen volgt schooldossiers op die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de bevoegdheden van het Brussels Gewest vallen en waaraan het Gewest kan bijdragen.

De activiteiten van de Dienst Scholen

Het aantal Brusselse jongeren in de schoolgaande leeftijd stijgt. Hiervoor zijn extra voorzieningen en schoolplaatsen nodig. Om het aantal beschikbare plaatsen op te volgen en te plannen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Dienst Scholen opgericht binnen perspective.brussels.

Waarom een Dienst Scholen?

De Dienst Scholen van perspective.brussels gaat na hoeveel nieuwe schoolplaatsen nodig zijn in het Brusselse Gewest. Ze zet projecten in gang om voldoende schoolplaatsen te creëren.

Het Brussels programma voor het onderwijs in Strategie 2025 schakelt de schoolfacilitatiedienst ook in om schooluitval tegen te gaan, om de schoolinfrastructuur te verbeteren en optimaal te integreren in de stad. ’Schoolcontracten’ integreren de school beter in de buurt en stellen ze open voor de hele wijk.

In 2011 zag de overheid de nood om nieuwe plaatsen te creëren in de scholen van het Brussels Gewest. De investeringsplannen van de Federatie Wallonië-Brussel, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden hieraan aangepast.

Contacteer het team.

Vijf prioriteiten ten dienste van de scholen in Brussel

De Dienst Scholen concentreert zich momenteel op 5 prioritaire acties:

 1.  projecten ondersteunen die het aanbod schoolplaatsen uitbreiden,
 2.  de schoolvraag en het schoolaanbod monitoren,
 3.  de kwaliteit van de schoolinfrastructuur en –voorzieningen verbeteren,
 4.  ‘schoolcontracten’ aangaan,
 5.  schooluitval tegengaan.

1. Meer schoolplaatsen stimuleren in Brussel

De Dienst Scholen van perspective.brussels bevordert projecten die extra plaatsen creëren in het basis- en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De dienst ondersteunt de verantwoordelijken van schoolprojecten om een locatie te vinden, om plannen uit te werken, om openbare aanbestedingen uit te schrijven en om de nodige vergunningen aan te vragen (stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, enz.).
Op basis van het overzicht van de schoolplaatsen of op vraag van een inrichtende macht, een directie of een projectverantwoordelijke, zet de dienst zijn schouders onder relevante projecten.
Naast individuele ondersteuning ontwikkelt de Dienst Scholen ook instrumenten zoals een praktische bouwgids voor projectverantwoordelijken, schooldirecties en inrichtende machten. Deze gids groepeert alle nuttige gegevens voor een schooluitbreidingsproject.

2. Schoolvraag en schoolaanbod monitoren

Op basis van de vraag naar het aanbod aan schoolplaatsen zien we waar nood is aan extra plaatsen. Zo kunnen er in die buurt nieuwe schoolbouwprojecten in gang gezet worden. De vraag naar schoolplaatsen wordt geanalyseerd op basis van studies en contacten met betrokkenen uit de sector.

Het schoolaanbod is gebaseerd op een inventaris van bouwprojecten die extra schoolplaatsen creëren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gegevensbank ‘projecten’ van de Dienst Scholen).

De Dienst Scholen werkt nauw samen met de andere afdelingen van perspective.brussels om prioritaire zones af te bakenen voor schoolinvesteringen. Zo hebben toekomstige schoolprojecten een optimale ligging gebaseerd op:

 •  huidige en toekomstige tekorten in het schoolaanbod per wijk,
 •  een kaart met de bestaande schoolinstellingen en scholen in opbouw, om toekomstige schoolinfrastructuur over het volledige Brusselse grondgebied in te plannen,
 •  een kaart met gebouwen; terreinen en kantoorgebouwen met potentieel voor nieuwe scholen,
 •  analyse van de vastgoedontwikkeling in het gewest om de behoeften aan bijkomende schoolvoorzieningen te bepalen.

3. Betere schoolvoorzieningen en -infrastructuur

Niet enkel het aantal plaatsen is van belang, ook de kwaliteit ervan. Zo onderneemt de Dienst Scholen actie om de schoolinfrastructuur en -voorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren.

 •  De Dienst Scholen analyseert de meest voorkomende problemen in de Brusselse scholen en ontwikkelt een gewestelijke visie op goede schoolvoorzieningen.
 •  De dienst zet in op de sociale economie zodat scholen hun gebouwen goedkoper kunnen laten renoveren. Dit initiatief heeft tegelijkertijd een positief effect op de economie, tewerkstelling, opleiding en onderwijs. Zo draagt het bij aan de grote doelstellingen van de Strategie 2025.
 •  De dienst maakt ook optimaal gebruik van bestaande gewestelijke subsidies voor scholen zoals de dotatie voor rationeel energiegebruik, energiepremies, wijkcontracten, sportinfrastructuur, ICT-investeringen, uitrusting van beroepsscholen, enz.

4. De school integreren in de stad via ‘schoolcontracten’

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en het Brussels programma voor het onderwijs in Strategie 2025 willen de schoolbuurten verbeteren en de scholen openstellen voor de wijk waarin ze liggen. Scholen worden bijvoorbeeld aantrekkelijker als er meer beschikbare plaatsen zijn.

Hiervoor heeft de Dienst Scholen het ‘schoolcontract’ ontwikkeld, geïnspireerd op het wijkcontract maar dan specifiek voor scholen.

5. Schooluitval aanpakken

De Dienst Scholen onderneemt acties om te vermijden dat Brusselse jongeren vroegtijdig de school verlaten, door onder andere:

 •  een netwerk van betrokken partijen te creëren en een gewestelijk expertisecentrum tegen schooluitval,
 •  het Preventieprogramma voor schoolverzuim (PSV) te coördineren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 •  een gewestelijke strategie te ontwikkelen om schooluitval aan te pakken.

- Het gewestelijke expertisecentrum tegen schooluitval

De Dienst Scholen centraliseert de kennis over schooluitval in het gewest voor de overheid en betrokken partijen.

De Dienst Scholen:

 •  analyseert verslagen en evaluaties van verschillende programma’s die schooluitval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegengaan,
 •  volgt nationale en internationale studies op over interventies tegen schooluitval,
 •  stimuleert uitwisseling en samenwerking tegen schooluitval via de Project- en Actiesite rond Schoolwelbevinden voor Professionals (PASS) , op conferenties, enz.

De Dienst Scholen publiceert de volgende informatie op de website van het PASS:

 •  jaarboek met de actoren per wijk die actief schooluitval aanpakken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 •  een regelmatige update van de indicatoren over schooluitval,
 •  overzicht van de projectoproepen en subsidies om schooluitval aan te pakken.

- De coördinatie van het Preventieprogramma tegen Schoolverzuim (PSV)

Het Preventieprogramma tegen Schoolverzuim is een subsidieprogramma dat gemeentes sinds 2000 helpt om schooluitval aan te pakken en de negatieve gevolgen ervan op de buurt.

Het PSV financiert projecten in scholen van alle netten om spijbelen, geweld en asociaal gedrag tegen te gaan. Het wil leerlingen bewust maken van het belang van onderwijs en die respect voor elkaar.

In 2017 financiert het PSV voor een bedrag van € 1,9 miljoen 417 projecten in de Brusselse scholen zowel in het basis- als het secundair onderwijs.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal in 2018 een hervorming van het PSV doorvoeren, wanneer de jaarlijkse projectoproep gepubliceerd wordt.

- Strategie tegen schooluitval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels programma voor het onderwijs voorziet een strategie tegen schooluitval in het Brussels Gewest.

De Dienst Scholen werd door de Brusselse regering gevraagd om deze strategie tegen schooluitval uit te werken, aan de hand van twee doelstellingen:

 •  een overzicht maken van schooluitval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met gemeenschappelijke indicatoren voor schooluitval voor het hele grondgebied door de statistieken van de Federatie Wallonië Brussel en de Vlaamse Gemeenschap te combineren,
 •  een strategie opstellen tegen schooluitval, om jongeren op een gerichte en gecoördineerde manier te ondersteunen.

Expertise comité voor de scholen

De dienst scholen en de Expertise comité voor de scholen.

De Dienst Scholen wordt bijgestaan door een expertengroep die bestaat uit:

Publicaties

Dienst ScholenService École
Schoolfacilitator
Julie
Lumen

Nieuws